tin mới nhất

Đề án sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở phường và tổ dân phố trên địa bàn quận Long Biên
Ngày đăng 04/10/2019 | 16:42  | Lượt xem: 17

Xuất phát từ tình hình thực tiên, yêu cầu nhiệm vụ chính trị, hiệu quả hoạt động của đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở phường và tổ dân phố trên địa bàn quận và nhằm nâng chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, gắn với tinh giản bộ máy, ngày 27/9/2019, Quận ủy Long Biên đã ban hành Đề án 15-ĐA/QU về việc sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở phường và tổ dân phố trên địa bàn quận Long Biên.

Bố cục của Đề án gồm 4 phần: Các căn cứ pháp lý, sự cần thiết ban hành đề án; Đánh giá thực trạng tình hình người hoạt động không chuyên trách ở phường, tổ dân phố trên địa bàn quận; nội dung đề án và cuối cùng là phần tổ chức thức thực hiện.

Tại phần tổ chức thực hiện của Đề án cũng nêu rõ nhiệm vụ của Đảng ủy - HĐND - UBND phường trong việc tổ chức triển khai thực hiện, cụ thể:

1. Tổ chức quán triệt chủ trương, triển khai tổ chức thực hiện Đề án “sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách tại các phường và tổ dân phố trên địa bàn quận Long Biên”.

2. Xây dựng phương án sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở phường, tổ dân phố và các chức danh khác đảm bảo tiến độ, đúng chủ trương, chính sách của Đảng, các quy định hiện hành.

3. Kiện toàn, sắp xếp các chi bộ, dự kiến nhân sự cấp ủy chi bộ ngay sau khi có phương án sắp xếp tổ dân phố để chuẩn bị Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023.

Chi tiết nội dung đề án xem tại đây.