Giới thiệu đảng bộ phường Phúc Lợi

      Phúc Lợi là một phường được chuyển từ xã Hội Xá, một xã nông nghiệp nghèo của huyện Gia Lâm thuộc ngoại thành Hà Nội lên thành phường Phúc Lợi - quận Long Biên - Hà Nội, nơi có truyền thống yêu nước và cách mạng. Nhân dân cần cù sáng tạo trong lao động và sản xuất, kiên cường anh dũng trong chiến tranh, có ý thức sống cộng đồng, đoàn kết, thừa kế và phát huy truyền thống tốt đẹp của cha ông để xây dựng bảo vệ quê hương góp phần vào sự phát triển của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam; cùng với sự phát triển của đất nước, Phúc Lợi đã hình thành với nhiều tên gọi trước cách mạng tháng 8 giọi là xã nông vụ thuộc tổng Đặng Xá; Sau cách mạng tháng 8 có tên gọi là xã Trường Chinh; Từ năm 1955 đến năm 1965 là xã Phúc Lợi; Từ năm 1965 đến năm 2003 là xã Hội Xá; Từ tháng 1/2004 đến nay là phường Phúc Lợi.

      80 năm có Đảng đi theo Đảng làm cách mạng, tư những ngày trước cách mạng tháng 8/1945 nhiều người con và gia đình của Phúc Lợi đã sớm giác ngộ cách mạng, nuôi dấu cán bộ. Khi cao trào phát triển, lực lượng Việt Minh của Phúc Lợi đã phát động toàn dân địa phương đứng lên với những trang bị thô sơ cướp chính quyền tại huyện lỵ Gia lâm vào ngày 19/8/1945 thắng lợi góp phần vào sự thành công cách mạng lịch sử.

       Trong cuộc kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược là một chặng đường cách mạng đầy khó khăn, gian khổ, cán bộ đảng viên và nhân dân Phúc Lợi vẫn kiên cường bám trụ, chống cán, phá bốt, diệt tề, trừ gian, gìn giữ bảo vệ quê hương. Khi hoà bình lập lại nhân dân lại hăng hái tham gia xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền  Bắc đồng thời chống lại cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân mỹ. Đồng thời cũng lại tích cực đóng góp sức người sức của cho miền Nam góp phần vào đại thắng mùa xuân lịch sử năm 1975. Tổ quốc thống nhất, non sông Việt Nam độc lập tự do, trong lúc cả nước đang tiếp tục hàn gắn vết thương chiến tranh và khắc phục những hậu quả của thiên tai, cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam diễn ra vào cuối năm 1978 về đến tháng 2/1979 lại diễn ra ở phía Bắc, Phúc Lợi lại tiếp tục tiễn đưa những người con thân yêu lên đường cầm súng để bảo vệ Tổ quốc.

        Ngày nay, Phúc Lợi  đang cùng cả nước đi lên CNXH, tiếp tục thực hiện con đường đổi mới của Đảng. Đảng bộ và nhân dân phường Phúc Lợi đã vượt qua những khó khăn trong lãnh đạo, trong tổ chức thực hiện, khắc phục những yếu kém, tồn tại không ngừng nâng cao cải thiện đời sống nhân dân, thực hiện dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh, thực hiện đường lối CNH-HĐH đất nước.

       Đảng bộ phường Phúc Lợi đã tiến hành củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ, tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, ban hành các quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí đảng ủy viên. Đổi mới nâng cao chất lượng trong quản lý điều hành, thực hiện quy định giảm họp, nâng cao chất lượng cuộc họp, tập trung lãnh đạo công tác tuyên tuyền trên ba lĩnh vực: Chính trị, tư tưởng và tổ chức thực hiện gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, không ngừng nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Th­ường xuyên lãnh đạo kiện toàn công tác cán bộ đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác kiện toàn cán bộ Đảng ủy – HĐND - UBND; cán bộ các đoàn thể, tổ chức xã hội, Chi bộ, Tổ dân phố. Đảng ủy phường đó quan tâm công tác quy hoạch cán bộ, Th­ường xuyên rà soát, bổ sung quy hoạch. Qua mỗi đợt kiện toàn chất l­ượng đội ngũ cán bộ ngày càng được nâng lên. Tăng cường công tác quản lý, rèn luyện về phẩm chất, đạo đức, lối sống cho cán bộ đảng viên. Tăng c­ường công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên thực hiện các chỉ thị nghị quyết của đảng. Đảng bộ và nhân dân phường Phúc Lợi tiếp tục phát huy và ghi thêm những mốc son mới vào Lịch sử truyền thống tốt đẹp của Đảng bộ và nhân dân phường, cùng với Quận Long Biên thực hiện thắng lợi mục tiêu‘‘Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh''.

Trong thời gian tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Phúc Lợi tiếp tục:

     1. Phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém, để đưa phường Phúc Lợi phát triển đúng hướng và bền vững mà Đại hội Đảng bộ phường Phúc Lợi lần thứ XXIII đề ra. Xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với việc thực hiện tốt các chuẩn mực làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

     2. Thực hiện hiệu quả khâu đột phá của Quận: Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với trách nhiệm người đứng đầu, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ công chức theo vị trí việc làm. Xây dựng  và hoàn thiện mô hình cơ quan điện tử cấp phường để đáp ứng yêu cầu quản lý đô thị, quản lý xã hội ngày càng cao trên địa bàn phường. 

     3. Phát triển kinh tế theo hướng thương mại, dịch vụ, nông nghiệp sinh thái; khai thác các nguồn thu đảm bảo chỉ tiêu giao và cân đối ngân sách địa phương. Huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng đô thị với nâng cao công tác quản lý đô thị trên địa bàn phường.

     4. Phát triển văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế; nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân. Nâng cao ý thức, trách nhiệm, sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong nhân dân.

      5. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường; thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, tạo sự đồng thuận của nhân dân để đảm bảo sự phát triển của phường.

     6. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; quan tâm xây dựng đoàn kết nội bộ. Vai trò, tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Sự chủ động, hiệu quả trong quản lý nhà nước của chính quyền. Sự phối hợp đồng bộ, trách nhiệm của MTTQ và các đoàn thể trong thức hiện các nhiệm vụ chính trị của phường, Xây dựng Đảng bộ thật sự vững mạnh, đủ sức lãnh đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đề ra.

     7. Phát huy dân chủ, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu quận Long Biên lần thứ II và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Phúc Lợi lần thứ XXIII, phấn đấu xây dựng phường Phúc Lợi "giàu đẹp, văn minh và hiện đại"./.