chỉ đạo điều hành

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
27/2018/QĐ-UBND V/v Ban hV/v Ban hành quy trình tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, đơn kiến nghị phản ánh trên địa bàn Thành phố Hà Nộiành quy trình tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, đơn kiến nghị phản ánh trên địa bàn Thành phố Hà Nội 13/11/2018
420/BC-UBND Tổng hợp các nội dung phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND phường tháng 9/2018 (Từ ngày 21/8/2018 đến 22/9/2018) 26/09/2018
178/KH-UBND Kế hoạch công tác trọng tâm của UBND phường tháng 9/2018 24/08/2018
168/KH-UBND Kế hoạch công tác tháng 8/2018 26/07/2018
305/BC-UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ KTXH,ANQP tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2018 23/07/2018
248/BC-UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH - ANQP tháng 6, nhiệm vụ trọng tâm tháng 7/2018 22/06/2018
193/BC-UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH tháng 05/2018, nhiệm vụ trọng tâm tháng 06/2018 22/05/2018
143/BC-UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH tháng 04/2018, nhiệm vụ trọng tâm tháng 05/2018 20/04/2018
99/BC-UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH tháng 03/2018, nhiệm vụ trọng tâm tháng 04/2018 22/03/2018
152/QĐ-BGTVT Về việc công bố văn bản pháp quy pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 6 tháng cuối năm 2018 22/03/2018
51/KH-UB V/v triển khai thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn thành phô Hà Nội giai đoạn 2018-2020 05/03/2018
05/2018/QĐ-UBND Điều chỉnh phụ lục tại QĐ số 44/2017/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND Thành phố Hà Nội 27/02/2018
61/BC-UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH tháng 02/2018, nhiệm vụ trọng tâm tháng 03/2018 13/02/2018
33/BC-UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH tháng 01/2018, nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2018 22/01/2018
Quyết đinh 16/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố danh mục văn bản QPPL do HĐND - UBND phường ban hành có thời điểm hết hiệu lực thi hành năm 2017 12/01/2018
Báo cáo 283/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện kỷ cương hành chính tháng 8/2017 05/09/2017
Báo cáo 276/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2017 28/08/2017
Kế hoạch 162/KH-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2017 28/08/2017
Báo cáo 274/BC-UBND Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện quy định giảm họp tháng 8/2017 25/08/2017
Thông báo 807/TB-UBND Thông báo kết luận họp giao ban UBND phường Phúc Lợi tháng 8.2017 24/08/2017