bài viết chuyên sâu

Kết quả hoạt động HĐND 9 tháng đầu năm, xây dựng phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019
Ngày đăng 04/10/2019 | 16:01  | Lượt xem: 46

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Quy chế hoạt động của HĐND phường khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Thường trực HĐND phường đã đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2019 với những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực hoạt động.

1. Công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện nhiệm vụ: Trong 9 tháng đầu năm 2019, Thường trực HĐND phường đã tập trung chỉ đạo chủ động, triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng theo đúng tinh thần chủ đề năm của Thành phố, Quận, phường, ban hành chương trình và tổ chức tốt các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo đúng quy định, phù hợp với thực tiễn của phường. Thường trực HĐND phường đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-HĐND ngày 08/01/2019 về chương trình công tác năm 2019, cụ thể hoá theo danh mục 15 nội dung khảo sát, giám sát chuyên đề. Trong 9 tháng, các công việc trong Kế hoạch công tác của Thường trực HĐND phường đã được triển khai theo đúng thời gian, tiến độ thực hiện và đảm bảo chất lượng đã hoàn thành 13 nội dung khảo sát, giám sát chuyên đề. Xây dựng và ban hành  kế hoạch triển khai thực hiện chủ đề công tác năm 2019 của Quận “Hành động vì một Long Biên xanh, sạch, đẹp, văn minh”; Đôn đốc các Ban HĐND phường xây dựng kế hoạch công tác năm 2019.

2. Công tác tổ chức kỳ họp: HĐND phường đã chủ động trong công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ VIII - HĐND phường khoá III để xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, ANQP 6 tháng đầu năm, quyết định các giải pháp 6 tháng cuối năm 2019 và các nội dung thuộc thẩm quyền.

3. Hoạt động khảo sát, giám sát chuyên đề: Thường trực, các Ban, đại biểu HĐND phường đã triển khai 13 nội dung giám sát, khảo sát, gắn với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trên địa bàn, cụ thể:

 Thường trực HĐND phường: Thường xuyên giám sát tình hình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, thông qua việc dự họp với UBND phường. Trong 9 tháng đầu năm 2019, Thường trực HĐND phường đã xây dựng kế hoạch và triển khai 06 cuộc khảo sát, giám sát chuyên đề: Khảo sát, kiểm tra về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên tuyến đường Phúc Lợi, tuyến đường gom quốc lộ 1B và chợ Phúc Lợi; Khảo sát công tác quản lý tài sản công đối với nhà văn hóa tổ dân phố số 13 và nhà văn hóa tổ dân phố số 1,2,3; Giám sát về công tác giải quyết kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ VII-HĐND; Giám sát công tác quản lý tài sản công đối với các nhà văn hóa tổ dân phố và các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường; Giám sát tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn phường 6 tháng đầu năm 2019; Khảo sát công tác quản lý tài sản công đối với các nhà văn hóa tổ dân phố, TTVH-TDTT phường.  Ban Pháp chế HĐND phường: Tổ chức 02 cuộc giám sát gồm: Giám sát việc thực hiện Luật dân quân tự vệ trên địa bàn phường; Giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác đảm bảo vệ sinh môi trường; 02 cuộc khảo sát đó là  khảo sát công tác tổ chức lễ hội tại 04 khu di tích trên địa bàn phường và việc thực hiện chấp hành pháp luật tại nghĩa trang thuộc phường quản lý.

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND phường: Tổ chức 01 cuộc giám sát về công tác quản lý, thực hiện các tiêu chí chợ văn minh thương mại tại 02 chợ Phúc Lợi, May 10; và 02 cuộc khảo sát gồm: Khảo sát công tác vệ sinh an toàn thực phẩm dịp lễ hội truyền thống tại 04 khu di tích trên địa bàn phường và khảo sát việc thực hiện VSATTP, VSMT tại chợ Phúc Lợi, chợ May 10.

Qua giám sát, các ban của HĐND, Thường trực HĐND phường đã chỉ ra một số hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện của UBND phường và đưa ra giải pháp khắc phục.

4. Công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, kiến nghị của cử tri: Thường trực, Đại biểu HĐND phường đã nghiêm túc thực hiện tiếp công dân tại trụ sở tiếp dân của phường, đã tổ chức 66 buổi/132 lượt đại biểu tiếp dân tiếp 10 lượt công dân, đã tiếp nhận, xử lý 01 đơn thư kiến nghị, phản ánh của công dân (phiếu chuyển của HĐND quận), trên cơ sở nghiên cứu đơn, đã xử lý và chuyển đến UBND phường giải quyết 01/01 đơn. Đã nhận được 01/01 văn bản trả lời theo phiếu chuyển đơn của UBND phường. Một số nội dung liên quan đơn thư kiến nghị của công dân, Thường thực HĐND đã gặp gỡ công dân và trao đổi trực tiếp với công dân.

Chuẩn bị kỳ họp thứ VIII, Thường trực HĐND đã họp thống nhất với UBND, Uỷ ban MTTQ phường tổ chức tiếp xúc cử tri tại 5 đơn vị bầu cử đồng thời, chỉ đạo rà soát kết quả giải quyết, trả lời đối với 28 nội dung kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ VII; tổng hợp 18 nội dung kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ VIII -HĐND phường chuyển UBND phường trả lời, giải quyết theo quy định.

Đối với hoạt động giám sát của Đại biểu HĐND, các đại biểu HĐND đã thực hiện giám sát thường xuyên tại đơn vị bầu cử theo chức năng nhiệm vụ; phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghị quyết của HĐND phường, tuyên truyền công tác quản lý TTĐT, thu nộp các loại thuế quỹ; kiến nghị với UBND phường giải quyết một số vướng mắc trong công tác GPMB, xây dựng cơ bản, quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, VSMT; giám sát thường xuyên việc thực hiện chủ đề năm “Hành động vì một Long Biên xanh, sạch, đẹp, văn minh”.

Theo đánh giá của Thường trực HĐND, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động HĐND phường còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, cụ thể:

Đối với Thường trực HĐND: Việc khảo sát công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường chưa thực hiện thường xuyên; Công tác đôn đốc trong giám sát còn hạn chế, chưa đảm bảo tiến độ.

Đối với các Ban HĐND phường: Công tác đôn đốc việc giải quyết kiến nghị cử tri chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao; Ban kinh tế xã hội chưa chủ động hoạt động khảo sát thường công tác quản lý trật tự đô thị, tập trung tuyến phố văn minh - đô thị.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên và tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình công tác năm, HĐND phường đã xác định những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong 3 tháng cuối năm 2019, cụ thể:

Một là, đôn đốc thực hiện các kết luận sau khảo sát, giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND và các Ban HĐND phường.

Hai là, duy trì chế độ giao ban định kỳ giữa Thường trực HĐND với các Ban, UBND, UBMTTQ phường.

Ba là, tổ chức tốt hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND phường, cử đại biểu tham gia tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, Thành phố và Quận đảm bảo đúng, đủ thành phần; Đổi mới và nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri, đề cao trách nhiệm của Thường trực, các Ban và Đại biểu HĐND phường trong việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc cơ quan có thẩm quyền giải quyết và trả lời các kiến nghị của cử tri.

Bốn là, tổ chức tốt kỳ họp thứ IX-HĐND phường, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của HĐND trong việc quyết định kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và những vấn đề quan trọng thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND; Tiếp tục nâng cao chất lượng chất vấn và trả lời chất vấn; Các Ban của HĐND làm tốt công tác thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết phục vụ kỳ họp thứ IX-HĐND phường đảm bảo đúng quy định.

Năm là, Thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân theo lịch; kịp thời chuyển các nội dung đơn thư, kiến nghị, phản ánh của công dân tới các cơ quan chức năng để giải quyết./.